Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

 

 

 

 

 

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Kaman Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

GİRİŞ

 

KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 

Okulumuz 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği Gazi Üniversitesi’ne bağlanan Kaman Meslek Yüksekokulu, 2006 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi’ne bağlı olarak Hacıpınar Mahallesinde yerleşik bulunan iki binada eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmekte iken Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bir bina devredilmiş şuan bir binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

1.1 İletişim Bilgileri

Kaman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Hacıpınar Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Bahtiyar Şimşek

Caddesi No: 147 Kaman/KIRŞEHİR

Birim Kalite Yetkilisi           : Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇELİK

Telefon                                   : 0 386 280 54 00

E-Posta                                  :

Birim Kalite Temsilcisi       : Dr.Öğr.Üyesi Ediz Sadık KANBİR

Tel                                         : 0 386 280 54 15

e-posta                                    :

1.2 Tarihsel Gelişim

 

Okulumuz 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği Gazi Üniversitesi’ne bağlanan Kaman Meslek Yüksekokulu, 2006 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kurulması ile Meslek Yüksekokulumuza bağlı olarak Hacıpınar Mahallesinde yerleşik bulunan iki binada eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmekte iken Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bir bina devredilmiş şuan bir binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulumuz, “Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi” sloganıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 

 

Öğrenci Sayıları

31.12.2020 tarihi itibariyle Meslek Yüksekokulumuz öğrenci durumu 2020 İdare Faaliyet Raporu 8. Sayfada belirtilmiştir.

Akademik ve İdari personel Sayıları

31.12.2020 tarihi itibariyle Meslek Yüksekokulumuz öğrenci durumu 2020 İdare Faaliyet Raporu 5, 6, 7 ve 8. sayfalarında belirtilmiştir.

 


 

Fiziki Durum

31.12.2020 tarihi itibariyle Meslek Yüksekokulumuz fiziki durumu 2020 İdare Faaliyet Raporu 3. ve 4. sayfalarında belirtilmiştir.

Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları olarak da binamızda bulunan kütüphanemizde toplam 2,300 adet kitap bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz ve personelimiz Merkezi kütüphaneye çevrimiçi olarak da ulaşabilmektedir.

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

 

Bilgi ve beceri düzeyi yüksek, çağdaş seviyede eğitim almış piyasa koşullarında kamu ve özel sektörlerince aranan, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek teknikerleri yetiştirmektir.

Hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mesleki eğitim-öğretimde mezunlarına uygulama becerisi kazandıran, iletişime ve yeniliğe açık, özgün bir ön lisans eğitimi sunan Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 

Temel Değerler

2017-2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Planında Meslek Yüksekokulumuzun Amaç ve Hedefleri

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2017- 2021 Stratejik Plani

A.KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

 

Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi: Programlarda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarımı tüm programları kapsamaktadır ve tasarımın uygulanmasından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tasarlanan bu ölçme ve değerlendirme sisteminin sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri, YÖK tarafından belirlenen mevzuat ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin öğrenci kabulüne yönelik ilgili yönetmelik/yönergeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler)

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci kabul koşulları bulunmaktadır. Bunlar; Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yurtdışındaki liselerden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmalıdır),

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan sınav sonucunda Birimimizin bir programına yerleşmek

İlgili kurullar gerekli gördüğü takdirde kayıt yaptıracak adaylardan sağlık raporu veya sağlık durumu beyanı isteyebilir.

B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması.

 

Meslek Yüksekokulumuzda diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınmasına yönelik işlemler tanımlanmıştır. Öğrencilerimizin daha önce mezun oldukları öğrenim kademelerinden aldıkları diplomalar kayıt olacakları programlarda dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda daha önceki programlarda alıp başarmış olduğu dersler Meslek Yüksekokulumuzun belirlediği muafiyet esaslarına göre değerlendirilmektedir. Bologna Süreci birimimizde tamamlanmış olup bu bağlamda talep eden öğrencilerimize Meslek Yüksekokulumuzda diploma eki verilmektedir.

Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler)

Olgunluk Düzeyi: Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması

Olgunluk Düzeyi: Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.

3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı)

Meslek Yüksekokulumuzda yeterliğe dayalı eğitim önemsenmekte ve bu kapsamda öğretim elemanları etkili öğretim yöntem teknik ve araçlarını kullanmaları konusunda teşvik edilmektedir. Gerek Bologna kapsamında gerekse öğrenme yönetim sistemi bağlamında kullanılan uygulamalar aracılığıyla öğretim elemanlarının uygun öğretim yöntemlerini belirlemesi ve öğrencilerle paylaşması sağlanmaktadır. Bu kapsamda ayrıca program yeterliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlemesi yapılmaktadır.

Öğrenci memnuniyet anketi üzerinden “seçmeli derslere yönelik beklentiler” alınmakta, beklenti ve taleplere yönelik farklı seçmeli derslerin müfredata eklenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Meslek Yüksekokulumuzda ölçme değerlendirme bağlamında kullanılan yöntem, kriter ve araçlarına yönelik tanımlı süreçler bulunmaktadır. Bu kapsamda programlarda öğrencilerin değerlendirilmelerine yönelik kural ve yöntemler yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiştir.

Meslek Yüksekokulumuzda sınav notlarına itiraz ve sınav notlarının değiştirilme sayısını azaltmak amacıyla performans hedefleri belirlenmektedir. Öğrencilerin adil değerlendirilmesi ve not girişinde yaşanan hataların azaltılması hedeflenmektedir. Ölçme değerlendirme konusunda öğretim elemanları kendi derslerine yönelik ayrıntılı yöntemleri ve araçları Bologna Bilgi Paketi ve Meslek Yüksekokulumuzda uygulanan öğretim yönetim sistem yazılımları (AYDEP, KEYPS gibi) üzerinden öğrencilerle paylaşmaktadır. Bu kapsamda ölçme değerlendirme süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar kullanılmakta olup elektronik ortamda sınavlar gerçekleştirilmektedir. Bologna Bilgi Paketinde başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi ile ilgili olarak her dersin öğrenme çıktıları belirlenmekte, ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı tanımlanmakta ve öğrencilere duyurulmaktadır.

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri)

Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerin beklenti ve taleplerinin karşılanmasına yönelik memnuniyet yönetim sistemi uygulanmakta ve kurum web sayfası aracılığıyla bu uygulamaya erişilebilmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimiz zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın öneri, şikâyet ve isteklerini bilişim teknolojisi araçlarını kullanarak kolaylıkla iletebilmektedir. Öğrencilerimiz Memnuniyet Yönetim Sistemi kapsamında, öğrenci öneri ve şikâyetlerine yönelik olarak gerektiğinde düzeltici iyileştirici faaliyetler yapılmaktadır.

Öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Meslek Yüksekokulumuz Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen, geçerli ve güvenilir ölçekler kullanılmakta ve elde edilen sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web sayfasından duyurulmaktadır. Memnuniyet anketi sonuçlarına göre düşük olan maddeler konusunda öğrencilerin memnun olmadıkları konulara ilişkin iyileştirme planları yapılmaktadır. Öğrenci istek ve dilekleri ilgili birimin komisyonları tarafından değerlendirilmekte ve gerekli önlemlerin alınması hususunda ilgililerle istişare yapılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda tercih edilme oranları yıllara göre izlenmekte, talebi artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak ilçe genelinde lise öğrencilerine yönelik tanıtım günleri düzenlenmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin karar süreçlerine katılımları önemsenmektedir. Bu bağlamda birim öğrenci temsilcileri, öğrenci topluluk temsilcilerinin kalite çalışmaları, eğitim-öğretim, sosyal kültürel etkinlikler, toplumsal sorumluluğa yönelik etkinlik ve toplantılara katılımları sağlanmakta ve kalite çalışmaları kapsamında öğrenci katılımları tutanakla kayıt altına alınmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda geleneksel öğretim yaklaşımı dışında öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Bu kapsamda özellikle mesleki uygulama, staj vb. etkinliklerle öğretmeden öğrenmeye geçiş stratejilerini kullanmaları teşvik edilmektedir. Birimimizde mesleki uygulama ve staj, öğretmenlik uygulaması, kurum deneyimi ve topluma hizmet uygulamaları vb. derslerinin etkili ve verimli biçimde yürütülmesine yönelik olarak yönergeler hazırlanmıştır.

B.3.4. Akademik danışmanlık

Meslek Yüksekokulumuzda Önlisans-Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğü’nün hazırladığı Danışmanlık Hizmetleri Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde öğrencilerimize ders seçimi, ders intibakları, kredi/AKTS ve mezuniyet süreçleri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda her öğrenci bir danışmanla ilişkilendirilmiş olup, danışmanlık saatleri ilgili öğretim elemanının kapısında ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden görülebilmektedir. Öğrencilerle iletişim kurmak için çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmaktadır. Danışmanları öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere kısa mesaj, e-posta ve sistem içi iletiler yoluyla bildirim/geri bildirimlerde bulunabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizle hızlı iletişime imkan veren alternatif çevrimiçi araçlar öğretim elemanlarımız tarafından kullanılmaktadır.

Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, araştırma/öğrenme odaklı)

Olgunluk Düzeyi: Öğrenme-öğretme süreçlerinde aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel, disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim yaklaşımı uygulamalarından elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.

Kanıtlar

Ölçme ve değerlendirme (Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme düzeylerine göre farklılaştırılmış alternatif ölçme yöntem ve tekniklerine yer verme gibi)

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olgunlaşmış uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

Öğrenci geri bildirimleri (Ders-öğretim üyesi-program-genel memnuniyet anketleri, talep ve öneri sistemleri)

Olgunluk Düzeyi: Tüm programlarda tüm öğrenci gruplarının geri bildirimlerinin alınmasına ilişkin uygulamalardan (geçerlilik ve güvenirliği sağlanmış, farklı araçlar içeren) elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Akademik danışmanlık

Olgunluk Düzeyi: Kurumda akademik danışmanlığa ilişkin yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

4. Öğretim Elemanları

B.4. ÖĞRETİM ELEMANLARI:

Meslek Yüksekokulumuzda 2020 yılı itibarıyla 2 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi, 30 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 38 akademik personel görev yapmaktadır.

 

B.4.1. Atama, Yükseltme, Görevlendirme Kriterleri

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim kadrosunun atama, öğretim elemanlarının işe alınma, atanma süreçleri YÖK tarafından belirlenen yönetmelik ve buna bağlı olarak “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi” ne göre yapılmaktadır. Bütün süreçler Meslek Yüksekokulumuz web sayfasından yayınlanmaktadır Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarına akademik ve kişisel gelişim ve ilerleme fırsatları sunulmaktadır. Bu kapsamda öğretim elemanlarının gerektiğinde il dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim talepleri olumlu karşılanmakta ve bu eğitimleri için kolaylık (izin, ders programı düzenleme) sağlanmaktadır.

B.4.2. Öğretim yetkinliği

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Birimimizde mevzuat çerçevesinde bazı fırsatlar sunulmaktadır. Akademik birimlerde öğretim elemanlarının yetkinliğini geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Örneğin Meslek Yüksekokulumuz Personel Daire Başkanlığı tarafından kişisel ve mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca Eğiticilerin Eğitimi kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde etkili öğretim uygulamaları, yeterlik tanımlama, sınav sorularının hazırlanması, etkili iletişim vb. konularda faaliyetler yürütülmüştür. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından EndNote Programı, Turnitin & iThenticate Programları, Web of Science & InCites Programlarına yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine teşvik ve ödüllendirme

Meslek Yüksekokulumuz genelinde eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak 2020 yılı için Meslek Yüksekokulumuz yönetimince teşvik ve ödüllendirme ile ilgili bir sistemin oluşturulması hedeflenmektedir. Birimimizde akademik personelin bilimsel faaliyetleri kapsamında yaptığı basılı yayın, ulusal veya uluslararası bildiri, yürüttüğü veya araştırmacı olarak görev yaptığı proje sayıları istatistik olarak tutulmakta olup yıllara göre karşılaştırma yapılmakta ve web sayfasında duyurulmaktadır. Öte yandan öğretim elemanları alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmaya teşvik edilmektedir. Öğretim elemanları, bilimsel toplantılarda sunacakları çalışmalarını birimimize ya da proje olarak Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine sunmakta ve katılım desteği alabilmektedir.

Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Olgunluk Düzeyi: Birimimizde tüm alanlar için tanımlı ve paydaşlarca bilinen atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri uygulanmakta ve karar almalarda (eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır.

Kanıtlar

Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi)

Olgunluk Düzeyi: Birimin öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen bulgular sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Olgunluk Düzeyi: Öğretim kadrosunu teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır.

5. Öğrenme Kaynakları

B.5. Öğrenme Kaynakları

B.5.1. Öğrenme Kaynakları

Meslek Yüksekokulumuz fiziki açıdan büyük ölçüde yeterli düzeydedir. Binamızda öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak sınıf, laboratuvar ve uygulama dersliği yeterli düzeydedir. Meslek Yüksekokulumuzda 2020 yılı sonunda 2 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 30 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 38 akademik personel görev yapmaktadır.

Öğrencilerin öğretim elemanlarına rahat ulaşabilmeleri amacıyla danışmanlık saatleri belirlenmiş olup, danışmanlık faaliyetleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz kütüphanesinde basılı kitap sayısı 2300 dür. Öğrenciler ve öğretim elemanlarının, Bina içi ve dışında kablosuz internet erişim imkânı bulunmaktadır.

B.5.2. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler

Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci Memnuniyet Anketinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden memnuniyete yönelik sorular sorulmakta ve memnuniyet düzeyi değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlara ilişkin iyileştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

B.5.3. Tesis ve Altyapılar

Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencilerine hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtların kapasitesi 550 kişidir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde günlük 200 kişi kapasiteye sahip 2 öğrenci ve personel yemekhanesi bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarları vardır. Ayrıca Binamızda 1 adet ihale usulü ile hizmet veren kantin bulunmaktadır.

 

B.5.4. Engelsiz Üniversite

Meslek Yüksekokulumuzda engelli öğrencilere yönelik, asansör ve yer işaretleri bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Engelsiz Üniversiteler yarışmasına yapılan başvuran ile Mekânda Erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak almaya hak kazanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz ayrıca Eğitimde Erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Yeşil Bayrak adaylığına da layık görülmüştür. Meslek Yüksekokulumuzda 2020 yılı içerisinde öğrenim gören engelli öğrencimiz bulunmamaktadır.

B.5.5. Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Hizmetleri

Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Psikolojik Destek Birimi tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHİPDRMER) tarafından rehberlik ve psikolojik danışmanlık günleri düzenlemektedir. Öğrencilerin geleceklerini planlama konusunda danışmanlık yapmak üzere Meslek Yüksekokulumuzca Kariyer Merkezinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Öğrenme kaynakları

Olgunluk Düzeyi: Birimimizde uygun nicelik ve nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak üzere öğrenme kaynakları yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Kanıtlar

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuzda uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların ve faaliyetlerin sonuçları izlenmemektedir.

Tesis ve altyapılar(Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.)

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuzda uygun nitelik ve nicelikteki tesis ve altyapı sağlamak üzere fiziksel kaynaklar ve mekânlar bütünsel olarak yönetilmektedir. Tüm tesis ve altyapıların kullanımına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.

Engelsiz üniversite

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuzda sağlanan engelsiz üniversite uygulaması kurumsal amaçlar doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde yönetilmektedir; kurumun bu kapsamda kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmaktadır.

Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuzda uygun nitelik ve nicelikte rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri sağlanmaktadır. Ancak bu uygulamanın sonuçları izlenmemektedir.

6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

B.6 Program amaç ve hedeflerin sürekli izlenmesi ve güncellenmesi

6.1 Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi

Meslek Yüksekokulumuzda, programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda programların gözden geçirilmesi, dönem başı veya dönem sonundaki bölüm/anabilim dalı seviyesindeki akademik kurul toplantılarında ele alınmaktadır, programların ve derslerin güncellenmesi, Bologna süreci kapsamında ilgili birim akademik kurullarında ele alınmaktadır. Seçmeli derslerin güncellemeleri için bölümlere inisiyatif tanınmıştır. Birimimizde kalite yönetim sistemi kapsamında “Eğitim ve Öğretimi Yönetmek” üst süreci ve bu süreçle ilgili alt süreçler (1.3 Eğitim ve öğretimi izleme ve değerlendirme) mevcuttur. Bu süreçlerle bağlantılı performans parametreleri yıllık olarak belirlenmekte ve süreç performans gerçekleştirmeleri birim kalite komisyonlarında hem aylık olarak hem de yılsonunda gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirmeler neticesinde sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Kalite çalışmaları kapsamında öğrenci temsiliyeti sağlanmakta ve öğrencilerin görüşleri dikkate alınmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzda özellikle seçmeli ders havuzu, mezun öğrencileri istihdam eden sektörlerin önerileri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Paydaş görüşlerinin alınması, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında önemsendiğinden, düzenli toplantıların yapılmasına ve bu toplantılarda alınan kararların uygulamaya aktarılmasına özen gösterilmektedir, paydaşlara yönelik yıllık anketler uygulanarak program güncellemesinde bu anket sonuçlarından yararlanılmaktadır. Yapılan bu anketler web sayfalarında yayınlanarak güvence altına alınmaktadır. Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında, önceden belirlenen öğrenme çıktılarının otomasyon destekli süreç takibi yapılmakta, öğrenme çıktılarını ölçmek amacıyla yeterliğe dayalı sınav soru havuzları oluşturularak, beklenen yeterliliklere/kazanımlara ulaşılması güvence altına alınmaktadır.

6.2 Mezun İzleme Sistemi

Meslek Yüksekokulumuzda hem mezun olan öğrencilerin elde ettikleri kazanımları çalışma hayatında nasıl değerlendirdiklerine hem de Meslek Yüksekokulumuz ile mezunlarımız arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine yönelik olarak “Mezun Takip Sistemi” bulunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Eğitim ve Öğretimi Yönetmek üst sürecinde 1.5 Mezun ilişkilerinin yönetimi süreci performans izleme alt süreci yer almaktadır.

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim programlarını da kapsamaktadır.)

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuzda programların çıktıları sistematik olarak (yıllık ve program süresinin sonunda periyodik olarak) ve kurumsal amaçlar doğrultusunda (eğitim-öğretim politikası ve amaçları) izlenmektedir. Bu izleme sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek güncellemeler yapılmaktadır.

Kanıtlar

Mezun izleme sistemi

Olgunluk Düzeyi: Mezun izleme sistemine ilişkin planlar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır

Kanıtlar

D. TOPLUMSAL KATKI

 

D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi

 

D.1.1. Toplumsal katkı politikası hedefleri ve strateji

Meslek Yüksekokulumuz toplumsal katkıyı stratejik bir hedef olarak belirlemiş ve toplumsal katkı politikasını oluşturmuştur. Kurumumuzun tanımlı Toplumsal Katkı Politikası; “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, sosyal sorumluluk bilinciyle, yerel ve bölgesel kalkınmayı güçlendirici kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmenin yanı sıra, uygulamalı çalışmalarıyla bölgenin kaynaklarını faaliyete geçirici projeler üreten, çevresel duyarlılığı, sağlık ve spor bilincini attırmaya yönelik yetişkin eğitimini esas alan ve tüm bunları paydaşlarıyla işbirliği içerisinde ortak akılla yöneten bir toplumsal katkı politikası yürütmeyi benimsemiş bir eğitim kurumu” olarak belirlenmiştir.

Meslek Yüksekokulumuzun 2017-2021 stratejik planında yer alan 1.0 Paydaşlarla işbirliği içerisinde yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek, amacımıza yönelik hedefler, toplumsal katkı kapsamında belirlenmiştir.

Toplumsal katkı kapsamındaki stratejik hedeflerimiz:

Hedef 1.1. Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik 3 adet yeni proje veya faaliyet yapılacaktır.

Hedef 1.2. Bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli 10 adet ulusal ve 1 adet uluslararası proje yapılacaktır.

Hedef 1.3. Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda 2 adet yeni bölüm/program açılacaktır.

Hedef 1.4. Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıp geliştirmeye yönelik olarak her yıl 5 adet faaliyet yapılacaktır.

Hedef 1.5. Yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak her yıl 2 adet protokol imzalanacaktır.

Meslek Yüksekokulumuz 2017 yılından itibaren toplumsal katkıyı bir üst süreç olarak belirlemiş, "Toplumsal Sorumluluğu Yönetmek" başlığı altında ele almıştır. Sürecin ayrıntılarına bakıldığında güncel toplumsal katkının gerekleriyle örtüşmektedir. Bu başlık, 2019 yılından itibaren "Toplumsal Katkıyı Yönetmek" şeklinde güncellenmiştir. Meslek Yüksekokulumuz yıllık faaliyetlerini ve süreçlerini bu hedeflere göre belirlemektedir.

 

 

 

 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Toplumsal katkı süreci Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Toplumsal katkıyı yönetmek üst süreci, ana süreç ve alt süreçlerle birlikte belirlenmiş olup, süreçlere ilişkin performans parametreleri tanımlanmış ve izleme ve değerlendirmeye yönelik bir yapı oluşturulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz toplumsal katkıya yönelik faaliyetlerde etkin rol almaktadır.

Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuz tarafından benimsenmiş toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi ile ilgili uygulamalar, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre tüm alanları ve programları kapsayan önlemler alınmaktadır.

E. YÖNETİM SİSTEMİ

 

1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

 

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

Meslek Yüksekokulumuz, temel yönetim yaklaşımı olarak insan odaklı olmayı benimsemiştir. Bu yaklaşımın gereği olarak yönetim süreçlerinde katılımcılığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel ilke edinmiştir. Meslek Yüksekokulumuz 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Kalite Güvence Yönetmeliği çerçevesinde kalite süreçlerine yönelik yapılanmasını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda yaptığı çalışmalar sonucunda tüm birimleriyle Türkiye'de ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk üniversite olmuştur.

Meslek Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçleri de dahil olmak üzere tüm süreçler kalite yönetim sistemi bağlamında belirlenen prosedürler ve iş akışlarına uygun olarak yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda İç Kontrol Sistemi çalışmaları, 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatların öngördüğü hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu hükümler çerçevesinde İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu planın izlemesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında harcama birimlerinin planda belirlenen eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için Meslek Yüksekokulumuz harcama birimleri, her altı ayda bir İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu hazırlamaktadırlar. Harcama birimleri tarafından hazırlanan bu raporlar, Strateji Geliştirme Birimi tarafından birleştirilerek İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. Ayrıca bu raporda görülen eksiklerin tamamlanması amacıyla birimlerin öngörülen eylemleri yerine getirmesi için İyileştirmeye Yönelik Eylem Planı hazırlanarak üst yönetici onayıyla birimlere duyurulmaktadır.

2015 yılında Meslek Yüksekokulumuzda Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmaya geçilmesiyle beraber İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminin eş güdümlü hale getirilme çalışmaları hız kazanmıştır. İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminin eş güdümlü olarak yürütülmesi, hazırlanan 2017- 2021 Stratejik Planında da hedef olarak belirlenmiştir. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını bütün yönleriyle uygulamaya geçirmek üzere birim ziyareti yoluyla uzmanlar tarafından personel eğitimleri gerçekleştirilmiş, iç kontrol sistemi ve uygulanışının önemi anlatılmıştır. Kullanıcılara İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemini daha iyi anlatmak için görev tanımları, süreçler ve iş akış şemaları, prosedürler, yönergeler ve talimatlar vb. hazırlanmıştır. Bu dokümanlar Kalite Yönetim Koordinatörlüğü bütünleşik yönetim bilgi sistemi uygulamasında mevcuttur.

E.1.2. Süreç yönetimi

Meslek Yüksekokulumuz misyon, vizyon, amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda süreç temelli kalite yönetim modeli uygulanmakta, süreç ve süreçlere yönelik faaliyet planları stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmektedir. Belirlenmiş olan süreçler Kalite Yönetim Koordinatörlüğü koordinasyonunda birimlerin kalite komisyonu ve kalite sorumluları tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Yönetim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi: Meslek Yüksekokulumuz yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan süreç yönetim modeli sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla kurumun tamamında benimsemiş ve güvence altına alınmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

Meslek Yüksekokulumuzun; Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemine yönelik güçlü yönler ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Güçlü Yönler

 

İyileştirmeye Açık Yönler

 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Güçlü Yönler

 

 

İyileştirmeye Açık Yönler

TOPLUMSAL KATKI

 

Güçlü Yönler

 

İyileştirmeye Açık Yönler

 

YÖNETİM SİSTEMİ

 

Güçlü Yönler

 

İyileştirmeye Açık Yönler

 

Kurumsal İzleme Raporu (2020)