Üniversitemiz Kaman M.Y.O. Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Ethem MERDAN ve Öğr. Gör. Gazi POLAT Zonguldak’ta 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi'ne (ICMEB) katıldı. Merdan, kongrenin 2. gününde Güvenlik İklimi Ve Güvenlik Kültürünün İşyeri Yaralanmaları Üzerine Etkisi: Döküm Sektöründe Bir Araştırma (Safety Climate And Safety Culture Effects On Workplace Injuries: A Research In The Casting Sector)” adlı sözlü bildirisini sundu. Polat ise “Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Açısından Ekonomik Önemi (The Economic Importance of Petroleum and Natural Gas Pipelines for Central Asian Turkish Republics and Turkey)” adlı sözlü bildirisini sundu.